سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط یادگیری محوری با ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

روش اجرای پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش اجرای پژوهش:

3-1 )مقدمه

مانند ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی می باشد؛ بهره گیری از یک روش پژوهش مناسب می‌باشد، و انتخاب روش پژوهش مناسب به هدف‌ها، ماهیت و موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از پژوهش، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های پژوهش می باشد. مطالعه و تحلیل نقادانه شیوه های خاص تطبیق عام تئوری در هر یک از فنون ویژه علمی، وظیفه شاخه ای از فلسفه علم می باشد که «روش شناسی» خوانده می گردد (خاکی،1384).

در این فصل از پایان نامه ، به قسمت بسیار مهم و اساسی از فرآیند پژوهش یعنی روش های مورد بهره گیری در پژوهش جهت مطالعه جامعه آماری و تعیین روش های نمونه گیری و حجم نمونه، همچنین روش ها و ابزار مورد بهره گیری جهت گردآوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده خواهیم پرداخت. روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات نیز موضوع دیگری می باشد که در این فصل به آن پرداخته خواهد گردید.

3-2) روش اجرای پژوهش

روش های متعددی برای پژوهش بکار برده می گردد و معمولا محققان در خصوص تعریف مشخص  از انواع روش های پژوهش ، اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیم بندی های متفاوتی از آن بعمل آمده می باشد. خاطر نشان می گردد، این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از منظر گردآوری داده،  همبستگی دو متغیری به شمار می رود و روش گردآوری اطلاعات نیز میدانی می باشد.

از نظر هدف می توان روش پژوهش را به روش های : تاریخی ، توصیفی و تجربی تقسیم بندی نمود همچنین پژوهش را از لحاظ ماهیت و روش به سه دسته کلی : بنیادی، نظری و کاربردی تقسیم بندی می کنند.

روش های توصیفی مطالعه واقعی و منظم خصوصیات یک جایگاه یا یک موضوع می باشد  محقق به کشف عقاید ، افکار ، ادراکات و ترجیحات افراد از طریق این روش می پردازد. به بیانی دیگر محقق در این گونه تحقیقات کوشش  می کند « آن چیز که هست » را بدون دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از جایگاه بگیرد و هدف از بهره گیری از این روش توصیف ، ثبت و تحلیل و تفسیر شرایط موجود می باشد.

انجام پژوهش توصیفی از لحاظ روش گرد آوری اطلاعات را می توان به کتابخانه ای، نظاره ای و پیمایشی تقسیم نمود. در این پژوهش روش پیمایشی جهت گرد آوری اطلاعات بهره گیری شده می باشد، لذا آن را می توان در زمره پژوهش های میدانی قرار داد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

1-سنجش یادگیری محوری در شعب بانک ملی   شهرستان رشت

2-سنجش ارزش  مشتری در شعب بانک ملی  شهرستان رشت

3-مطالعه ارتباط بین یادگیری محوری با ارزش مشتری در بانک ملی  شهرستان رشت

 

1-5)سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

  • آیا بین یادگیری محوری و ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟

سوال های فرعی پژوهش:

  • آیا بین تعهد به یادگیری و ارزش از دید مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین داشتن چشم انداز مشترک کارکنان بانک با ارزش مشتری شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین روشن فکری و ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟