سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی

قسمتی از متن پایان نامه :

سوالات پژوهش

 • آیا جهت گیری مشتری با قابلیت های بازاریابی ارتباط مثبت دارد ؟
 • آیا جهت گیری رقیب با قابلیت بازاریابی ارتباط مثبت دارد ؟
 • آیا جهت گیری هزینه ( هزینه گرایی ) با قابلیت بازاریابی ارتباط مثبت دارد ؟
 • آیا جهت گیری نوآوری با قابلیت بازاریابی ارتباط مثبت دارد ؟
 • آیا قابلیت های بازاریابی با عملکرد شعبه ارتباط مثبت دارد ؟
 • آیا جهت گیری مشتری با عملکرد شعبه ارتباط مثبت دارد ؟
 • آیا جهت گیری رقیب با عملکرد شعبه ارتباط مثبت دارد ؟
 • آیا جهت گیری داخلی/مخارج با عملکرد شعبه ارتباط مثبت دارد ؟
 • آیا جهت گیری نوآوری با عملکرد شعبه ارتباط مثبت دارد ؟

 

1-7 –فرضیه های پژوهش

 • جهت گیری مشتری با قابلیت های بازاریابی ارتباط مثبت دارد.
 • جهت گیری رقیب با قابلیت بازاریابی ارتباط مثبت دارد.
 • . جهت گیری هزینه (هزینه گرایی) با قابلیت بازاریابی ارتباط مثبت دارد.
 • جهت گیری نوآوری با قابلیت بازاریابی ارتباط مثبت دارد
 • قابلیت های بازاریابی با عملکرد شعبه ارتباط مثبت دارد.
 • جهت گیری مشتری با عملکرد شعبه ارتباط مثبت دارد.
 • جهت گیری رقیب  با عملکرد شعبه ارتباط مثبت دارد.
 • .جهت گیری داخلی/مخارج با عملکرد شعبه ارتباط مثبت دارد.
 • جهت گیری نوآوری با عملکرد شعبه ارتباط مثبت دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-سنجش  ارتباط بین جهت گیری های استراتژیکی با عملکردشعب

2- سنجش ارتباط بین  قابلیت های بازاریابی با عملکرد شعب

3-سنجش ارتباط بین جهت گیریهای استراتژیکی با قابلیت های بازاریابی