سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط یادگیری محوری با ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

فرایند اجرای پژوهش

در اجرای پژوهش، مراحل زیر پیگیری شده می باشد :

در این پژوهش آغاز با مطالعه ادبیات پژوهش و بر اساس مساله اظهار شده ارزش مشتری به عنوان متغیر وابسته و مساله اصلی پژوهش و یادگیری محوری به عنوان متغیر های مستقل پژوهش شناسایی و فرضیه ها بر اساس چارچوب نظری و مدل پژوهش شکل گرفته اند. سپس داده های مورد نیاز برای سنجش و اندازه گیری متغیرهای فوق از شاخص های استاندارد شده در پژوهش (ناسوشن ، موواندو، 2011) بهره گیری گردید و به صورت میدانی از نمونه های انتخاب شده در جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان و مشتریان شعب بانک ملی رشت داده ها جمع آوری شده و تبدیل داده ها به امتیازات انجام گرفت؛ سپس تجزیه تحلیل داده های بدست آمده با بهره گیری از نرم افزار 20spss انجام گردید و با محاسبه مشخصه های توصیفی متغیرها، توزیع صفت های متغیر ها مطالعه و در نهایت به آزمون فرضیه ها اقدام گردید و پیشنهاد های کاربردی در جهت رفع مشکل ارائه گردید.

3-3) جامعه آماری

جامعه آماری عبارت می باشد از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند هر گاه مسائل عملی مانع از انتخاب نمونه احتمالی باشد، می توان به طرق دیگری در پی نمونه ای معرف بر آمد، می توان در پی پاره گروهی بود که نماینده کل جمعیت می باشد. در این صورت مشاهدات به این پاره گروه منحصر  شده و نتیجه گیری از داده ها به کل جمعیت تعمیم داده  می گردد (میلر، 1380،210)

در این پژوهش، جامعه آماری مشتریان و کارکنان  شعب بانک ملی  در شهرستان رشت می باشد که شامل 44 شعبه در سطح شهر رشت می باشد. با در نظر داشتن اینکه نمونه آماری بایستی نماینده ای از جامعه آماری باشد، لذا از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای انتخاب نمونه بهره گیری شده می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

1-سنجش یادگیری محوری در شعب بانک ملی   شهرستان رشت

2-سنجش ارزش  مشتری در شعب بانک ملی  شهرستان رشت

3-مطالعه ارتباط بین یادگیری محوری با ارزش مشتری در بانک ملی  شهرستان رشت

 

1-5)سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

  • آیا بین یادگیری محوری و ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟

سوال های فرعی پژوهش:

  • آیا بین تعهد به یادگیری و ارزش از دید مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین داشتن چشم انداز مشترک کارکنان بانک با ارزش مشتری شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین روشن فکری و ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟