سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین عوامل موثر بر خرید مجدد بیمه نامه های آتش سوزی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف کلی در بیمه نامه ها

1 – قاعده نسبی سرمایه

در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده می باشد با قیمت واقعی مال مسئول جبران خسارت خواهد بود.

2 – تعرفه کوتاه مدت

به گونه معمول بیمه نامه آتش سوزی برای مدت یکسال صادر می گردد. در صورتی که به هر دلیلی بیمه نامه برای کمتر از مدت یکسال صادر گردد محاسبه حق بیمه به تبیین جدول تعرفه کوتاه مدت خواهد گردید.

3 – بیمه گذار

بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی در بیمه نامه می باشد که بیمه را خریداری نموده و متعهد پرداخت حق بیمه آن می باشد(علی آبادی، 1371).

4 – موسسه بیمه

بیمه، موسسه ای می باشد حقوقی که طبق قانون و مقررات کشور و ضوابط فنی تاسیس گردیده و به عملیات بیمه گری یعنی ارزیابی، قبول یا رد ریسک، پرداخت خسارت و یا پرداخت غرامت مطابق با قراردادهای بیمه اقدام می نماید.

در ماده 31 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران چنین آمده می باشد: عملیات بیمه در ایران بوسیله شرکت های سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت قانون تجارت، به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت.

5 – ذینفع یا بهره گیری کننده

شخص یا اشخاصی که بیمه نامه به نام آنها منعقد شده و مشخصات آنان در بیمه نامه ذکر گردیده می باشد(علی آبادی، 1371).

6 – حق بیمه

حق بیمه وجهی می باشد که بیمه گذار بایستی پیش روی تعهدات بیمه گر بپردازد و انجام تعهدات بیمه گر موکول به پرداخت حق بیمه می باشد، به بیانی دیگر حق بیمه وجهی می باشد که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد و بیمه گر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت، زیان وارده را جبران کند. حق بیمه را بهای خطر می‌نامند و مبلغ آن بستگی به شدت و ضعف احتمال وقوع خطر دارد.

7 – بیمه نامه

بیمه ‌نامه سندی می باشد که با در نظر داشتن قانون و مقررات بیمه و با در نظر داشتن پیشنهاد بیمه گذار و موافقت بیمه گر تنظیم شده و از طرف بیمه گر در اختیار بیمه گذار قرار می‌گیرد. در بیمه نامه حدود وظایف، تکالیف و تعهدات طرفین تحت عناوین شرایط عمومی، شرایط پیوست و شرایط خصوصی تعیین می گردد(فرهادی، 1354).

8 – مورد بیمه

مورد بیمه می‌تواند شخص، شئ یا مسئولیت باشد. چنانچه مورد بیمه شخص باشد بیمه گر پیش روی فوت، حیات، بیماری، از کارافتادگی و نقص عضو بیمه شده متعهد خواهد بود. این نوع بیمه را بیمه اشخاص می‌نامند. در صورتی که مورد بیمه شئ باشد بیمه گر پیش روی خسارت وارد به آن شئ متعهد خواهد بود. مثل آتش سوزی اموال منقول و غیرمنقول، بیمه حمل و نقل کالا، هواپیما، کشتی، بیمه اتومبیل، بیمه مرگ و میر حیوانات، این نوع بیمه را بیمه اشیاء می‌نامند.مورد بیمه ممکن می باشد شخص و یا شئ نباشد، بلکه مسئولیت بیمه گذار پیش روی دیگران باشد. که در این صورت بیمه گر متعهد می باشد چنانچه در نتیجه‌ حادثه‌ای که بیمه گذار مسئول آن بوده و به دیگران آسیب وارد گردیده می باشد را جبران نماید. مانند بیمه مسئولیت اتومبیل، بیمه مسئولیت کارفرما پیش روی کارگران، بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و داروسازان، بیمه مسئولیت مالک پیش روی مستاجر و غیره، این نوع بیمه را بیمه مسئولیت می‌نامند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

این پژوهش برای بیمه گذاران بیمه نامه های آتش سوزی بیمه ایران استان گیلان و بر روی مدل راجت گرا می باشد و مدل پیشنهادی پژوهش در شکل(1-1) نشان داده شده می باشد. محقق براساس نتایج پژوهش خود، در جستجوی یافتن راهکارهای مناسب برای بهبود شرایط به تبیین ذیل می باشد:

1 – خدمات دهی مناسب جهت حفظ بیمه گذاران فعلی

2 – ارائه استراتژی مناسب برای افزایش فروش بیمه نامه های آتش سوزی

3 – چگونگی نحوه فروش بیمه نامه آتش سوزی

4 – ارائه بیمه نامه های جدید با شرایط ویژه برای تنوع بخشی به بازار بیمه

5 – تبلیغ محصولات بیمه ای جهت آگاهی دادن به مردم برای خریداری انواع پوشش های خطرات بیمه ای

6 – تبلیغات مناسب به مردم در خصوص نحوه پرداخت خسارت

7 – آگاهی دادن به بیمه گذاران برای چگونگی دریافت خسارت

8 – شناسائی راهکار مناسب برای جذب بیمه گذاران جدید

9 – چگونگی فروش سایر بیمه نامه ها به بیمه گذاران فعلی

10 – چگونگی فروش سایر بیمه نامه ها به بیمه گذاران جدید

11 – افزایش آمار ضریب نفوذ بیمه در استان گیلان

تبیین عوامل موثر بر خرید مجدد بیمه نامه های آتش سوزی مورد مطالعه بیمه گذاران بیمه نامه های آتش سوزی شرکت سهامی بیم-MGEKI4NM