سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین شایستگی های رهبری روسای شعب و اشتیاق شغلی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

هدف های پژوهش

بر اساس سند تبیین شده در پژوهش حاضر اهداف چندی به تبیین زیر تعریف شده اند:

1- تعیین ارتباط بین شایستگی رهبری و اشتیاق شغلی کارکنان در بانک کشاورزی استان گیلان

2-سنجش متغیرهای اشتیاق شغلی کارمند ،شایستگی رهبری کارکنان در بانک کشاورزی استان گیلان

3-سنجش مولفه های اشتیاق شغلی و شایستگی رهبر مدیران بانک کشاورزی استان گیلان

1-6 )  فرضیه­های پژوهش

فرضیه های پژوهش عبارتند از:

  1. بین بعد درستی شایستگی رهبر و اشتیاق شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان گیلان ارتباط هست.
  2. بین بعد تفکر استراتژیک شایستگی و اشتیاق شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان گیلان ارتباط هست.
  3. بین بعد توسعه سازمان و استعداد شایستگی رهبر و اشتیاق شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان گیلان ارتباط هست.
  4. بین بعد همکاری شایستگی رهبر و اشتیاق شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان گیلان ارتباط هست.
  5. بین بعد خودآگاهی شایستگی رهبر و اشتیاق شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان گیلان ارتباط هست.
  6. بین ابعاد شایستگی رهبر و اشتیاق شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان گیلان ارتباط هست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) هدف های پژوهش

بر اساس سند تبیین شده در پژوهش حاضر اهداف چندی به تبیین زیر تعریف شده اند:

1- تعیین ارتباط بین شایستگی رهبری و اشتیاق شغلی کارکنان در بانک کشاورزی استان گیلان

2-سنجش متغیرهای اشتیاق شغلی کارمند ،شایستگی رهبری کارکنان در بانک کشاورزی استان گیلان

3-سنجش مولفه های اشتیاق شغلی و شایستگی رهبر مدیران بانک کشاورزی استان گیلان

ارتباط بین شایستگی های رهبری روسای شعب و اشتیاق شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان گیلان