سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط رضایت مشتری و عملکرد تجاری شرکتهای صنعت بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت بیمه

   خطر پیشینه ای به قدمت تاریخ بشر دارد و همواره موجب دل مشغولی بشر بوده می باشد. با توسعه جوامع بشری و حجم سرمایه، اندازه درگیری بشر با خطر و ریسک افزایش پیدا نمود. با ریسک به روشهای مختلفی می توان برخورد نمود. بیمه یکی از روشهای مؤثر مقابله با ریسک می باشد که به واسطه آن ریسک به بیمه گر منتقل می گردد. بر اساس قرارداد فی مابین بیمه گر و بیمه گذار مقوله بیمه عینیت پیدا می کند. بیمه تأثیر اساسی در جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه شده برای آحاد جامعه دارد. خدمتی که بیمه به جامعه ارائه می کند، می توان به هفت گروه زیر تقسیم نمود:

1) تأمین کننده امنیت مالی برای فعالیتهای بازرگانی.

2) کارایی بازرگانان را افزایش می دهد.

3) کمک مؤثری در توزیع نسبی هزینه هاست.

4) سبب افزایش اعتبار بیمه گذار می گردد.

5) یک نوع پس انداز تلقی می گردد.

6) نوعی تأمین سرمایه برای درآمده بالقوه آینده.

7) اجتماع از بیمه منتفع می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بیمه تأثیر اسکلت را برای سیستم مدیریت ریسک کشور اعمال می کند و امنیت مالی را تضمین نموده و به عنوان جزء مهمی در زنجیره واسطه گری مالی و منبعی آماده برای سرمایه بلندمدت پروژه های زیرساختی اقدام می کند. تأثیر بیمه در رشد و توسعه اقتصاد کشور غیر قابل انکار می باشد. بیمه اثر ریسک را کاهش داده و با پوشش ریسک فعالیتهای کارآفرینان تأثیر مثبتی در رشد و توسعه بازی می کند. به گونه کلی بیمه در دو زمینه کلی زیر مورد بهره گیری قرار می گیرد:

1- بیمه های اجتماعی (اجباری): همان بیمه های ناشی از قانون می باشند مانند بیمه کارگران و تأمین اجتماعی.

2- بیمه های بازرگانی (اختیاری): بیمه گذار به میل خود و آزادانه آن را انتخاب می کند که انواع آن شامل بیمه های اشیا، مسئولیت، زیان پول، و اشخاص می باشد.

در بین انواع خدمات بیمه های بازرگانی، بیمه های زندگی (یا عمر) یکی از مهمترین آنهاست که با در نظر داشتن پتانسیل بالای بازار و ضریب نفوذ پائین آن اخیرا توجه ویژه بیمه گران را به خود جلب کرده می باشد. بیمه های زندگی نخستین بار هنگامی پدید آمد که سربازان رومی قسمتی از دستمزد خود را در صندوقی جمع آوری کردند تا چنانچه در جنگ کشته شدند، آن پول به خانواده هایشان پرداخت گردد (زمانی و همکاران، 1387).

معمولاً ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﻗﺪﻡ ﺑﻪ  ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ‫ﺍﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺩﻟﯿﻞ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪﺍﺯ:

1ـ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺻﻠﯽ و ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ.

2ـ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺧﺎﺭﺟﯽ.

3ـ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ، ﻣﺤﺒﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

‫4ـ ﺍﻗﻨﺎﻉ ﺣﺲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ.

‫5ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻞ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به این که ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺴﯿﺎﺭی ﺍﺯ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺁﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺭﺍ می توان ﺑﻪ ﺩو ﮔﺮوﻩ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی  ﻧﻤﻮﺩ:

‫ﺍﻟﻒ) ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻣﺎﻟﯽ: ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯی، ﻃﻮﻓﺎﻥ، ﺻﺎﻋﻘﻪ، ﺯﻟﺰﻟﻪ و ﯾﺎ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﻞ و ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ‫ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺏ) ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺟﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ؛ ﻓﻮﺕ، ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ، ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ.

ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺟﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮﺕ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ، ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ و ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎی ‫ﻣﺎﻟﯽ و ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﻫﻤﻪ می دﺍﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮوﺯ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ‫ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﻕ ﮐﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ و ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺧﻨﺜﯽ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﯽ ﯾﮏ ﻣﺮگ ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎﻡ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ‫ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻫﻤﺎﻧﺎ تأﻣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺑﺘﯿﺎﻉ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ‫ﺭﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮﺩﺩ، ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﺭ و ﺯﯾﺎﻥ ﻣﺎﻟﯽ و ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺍﻣﺎ ‫ﺍگر ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ و ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﮔﺮﺩﺩ، ﻏﺮﺍﻣﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ و ﯾﺎ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺍﺷﺨﺎﺹ ﯾﮏ ﻃﺮﺡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ‫ﺟﻤﻊ ﺁوﺭی ﭘﻮﻝ (ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ) ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻮﺕ و ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ و ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوﻫﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺯوﺩﺗﺮ ﺍﺯ ‫ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩ. ﺗﺌﻮﺭی و ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺍﺷﺨﺎﺹ، ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺛﺮﺍﺕ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺑﺮﺍی ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

بشر از آغاز پیدایش جوامع انسانی، در جستجوی غریزی به دنبال تأمین های جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده می باشد. با در نظر داشتن همین نیاز بوده که شرکتهای بیمه با ارائه طرحهای متفاوت و ابتکاری متناسب با نیازهای جوامع انسانی در پی تأمین و تسهیل این غریزه ثبات مالی و اقتصادی برآمدند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، شیرازه اقتصاد خانواده ها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفی و یا حادثه دیده بتوانند از مزایای این تأمین اقتصادی بهره مند شوند. نیازهای خانواده در اغلب جوامع بشری با هر درجه ای از پیشرفت و تکامل را می توان به تبیین زیرطبقه بندی نمود:

1) تأمین درآمدی معین و مشخص برای افراد یک خانواده پس از فوت نان آور خانواده

2) تأمین درآمدی معین و مشخص برای ایام از کارافتادگی، پیری و بازنشستگی (ساها[1]، 2007).

[1] -Caha

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

   1-5-1. هدف: سنجش تأثیر رضایت مشتری بر عملکرد تجاری شرکتهای­صنعت بیمه استان گیلان

   1-6. سؤال پژوهش

   1-6-1. سؤال: آیا رضایت مشتری بر عملکرد­تجاری شرکتهای صنعت­بیمه استان­گیلان تأثیر دارد؟