سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط یادگیری محوری با ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزش مشتری(متغیر وابسته):

 ارزش از دیدمشتری به تبادل پیامدهای مثبت (سود) یا ستاده های مطلوب و پیامدهای منفی (خسارت) یا هزینه ها بر می گردد (هالبروک[1]، 1999).

زیتمال چهار معنای متفاوت ارزش را به تبیین زیر مشخص می کند: قیمت پایین، هر چیزی که فرد از یک محصول می خواهد،  کیفیتی که مصرف کننده برای پولی که پرداخت کرده، دریافت می کند،  انچه که مصرف کننده در ازای انچه که داده، دریافت می کند.در این پژوهش ارزش مشتری به وسیله سه شاخص سنجیده می گردد (زیتامل[2]،1988).

  • شاخص های اندازه گیری ارزش مشتری شامل شهرت یا اعتبار به جهت کیفیت،ارزش پول،اعتبار می باشد.

شهرت یا اعتبار به جهت کیفیت[3] برداشتی از مفهوم کیفیت و تا حدی ارزش عاطفی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزش پول[4] را می توان به عنوان مقایسه ای بین منافع بدست امده وهزینه (فداکاری) صورت گرفته دید و نشان­دهنده ارزش مالی می باشد.

اعتبار[5] نشاندهنده ارزش اجتماعی مرتبط با بهره گیری از یک محصول یا یک خدمت می باشد و نشان دهنده آن چیز که را که “دیگران مهم” در مورد پاسخ دهنده بخاطر مشتری بودن در بانک مورد نظر فکر می کنند.

عملیاتی کردن متغیر ارزش مشتری شامل نمره ای می باشد که از طریق سوالات پرسشنامه ارزش مشتری با طیف لیکرت بدست می آید.

 

1-9) قلمرو پژوهش:

1-9-1)قلمرو موضوعی پژوهش:

قلمرو موضوعی این پژوهش مربوط به ارتباط یادگیری محوری و ابعاد آن با ارزش مشتری در حوزه مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت بازرگانی می باشد.

1-9-2) قلمرو زمانی پژوهش: از نظر زمانی این پژوهش موضوع ارتباط یادگیری محوری با ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت در نیمه دوم سال 93-92 را مورد مطالعه قرار می دهد.

1-9-3) قلمرو مکانی پژوهش: قلمرو مکانی این پژوهش شهر رشت می باشد و هدف مطالعه ارتباط یادگیری محوری با ارزش مشتری در شعب بانک ملی  شهرستان رشت می باشد.

 

 

 

[1] Halbrook,1999

[2] Zeithaml, 1988

[3] Reputation for quality

[4] Value for money

[5] Prestige

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

1-سنجش یادگیری محوری در شعب بانک ملی   شهرستان رشت

2-سنجش ارزش  مشتری در شعب بانک ملی  شهرستان رشت

3-مطالعه ارتباط بین یادگیری محوری با ارزش مشتری در بانک ملی  شهرستان رشت

 

1-5)سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

  • آیا بین یادگیری محوری و ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟

سوال های فرعی پژوهش:

  • آیا بین تعهد به یادگیری و ارزش از دید مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین داشتن چشم انداز مشترک کارکنان بانک با ارزش مشتری شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین روشن فکری و ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟