سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-سنجش  ارتباط بین جهت گیری های استراتژیکی با عملکردشعب

2- سنجش ارتباط بین  قابلیت های بازاریابی با عملکرد شعب

3-سنجش ارتباط بین جهت گیریهای استراتژیکی با قابلیت های بازاریابی

 

1-5- چهارچوب نظری پژوهش

چهارچوب ، نظری  بنیانی می باشد که تمامی پژوهش بر آن استوار می گردد . این چهار چوب شبکه ای می باشد منطقی ، توصیفی و پرورده ، مشتمل بر روابط موجود میان متغیر هایی که در پی اجرای فرایند هایی زیرا مصاحبه، نظاره و مطالعه پیشینه پژوهش، شناسایی شده اند. چهار چوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند، نظریه هایی که مبانی این روابط هستند می­پروراند و ماهیت و جهت این روابط را توصیف می­کند .

همانگونه که مطالعه پیشینه ، مبانی چهارچوب نظری را تشکیل می دهد ، یک چهارچوب نظری خوب نیز در جای خود،مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد. (سکاران ، 95-94 )

چهارچوب نظری این پژوهش بر گرفته از مدل تئودوسیو[1]  و همکارانش می باشد.در این مدل4 آیتم به عنوان جهت گیری استراتژیک در نظر گرفته شده می باشد که شامل: جهت گیری مشتری، جهت گیری رقیب ، جهت گیری هزینه (هزینه گرایی) و جهت گیری نوآوری می باشد.

این عوامل بروی قابلیت های بازاریابی تاثیر دارد و در نهایت متغیر عملکرد که خود متغیر وابسته این پژوهش می باشد.

 

 

بدین ترتیب مدل پژوهش به صورت شکل1-1  می باشد .

  1. Theodosiou et al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-سنجش  ارتباط بین جهت گیری های استراتژیکی با عملکردشعب

2- سنجش ارتباط بین  قابلیت های بازاریابی با عملکرد شعب

3-سنجش ارتباط بین جهت گیریهای استراتژیکی با قابلیت های بازاریابی