شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل رگرسیونی پژوهش

باتوجه به فرضیه های پژوهش وبه مقصود مطالعه روابط بین متغیرها(عوامل موثر برمدیریت سود) ازدومدل زیر(مدل شماره1 ومدل شماره2) بهره گیری شده می باشد. که 3فرضیه تصریح شده دربالاهمگی بااستفاده ازمدل شماره 2 مورد مطالعه وآزمون قرارمیگیرند. قابل ذکراست که بعدازنرمال کردن جمله اخلالِ مدلِ شماره1 (مدل تعدیل شده جونز) با بهره گیری ازنرم افزار MINITAB، ازآن به عنوان متغیر وابسته DCA که نشان دهنده اقلام تعهدی اختیاری در مدل شماره2 می باشد، بهره گیری شده می باشد. اقلام تعهدی اختیاری شاخصی برای اندازگیری مدیریت سود در مدل شماره2 می باشد.

 

مدل شماره 1

 

 

CAit [1]درمدل شماره1، معرف اقلام تعهدی جاری شرکت ها می باشد. که باتوجه به مقاله مرجع (فیونگ وگودوین، 2013) بااستفاده ازفرمول زیرمحاسبه شده می باشد.

CA= جریان های نقدعملیاتی- استهلاک + سودقبل ازاقلام غیرمترقبه

 

ASSETSt-1: مجموع دارایی های شرکت ها درسال قبل( شروع سال مالی) می باشد.

ΔSALESt: تغییرات فروش شرکت ها برای سال  tمی باشد. (فروش سال قبل-فروش سال جاری)

[2] ROAt-1: نرخ بازده دارایی ها برای سال مالی گذشته می باشد.

[3] ARt: تغییرات حسابهای دریافتنی در سال t می باشد.

 

ARt  =  حسابهای دریافتنی در سال قبل – حسابهای دریافتنی در سال جاری

 

مدل شماره 2

 

[4] اقلام تعهدی اختیاری(شاخص اندازگیری مدیریت سود) (نرمال شده)

: بدهی های کوتاه مدت +حصه جاری بدهی بلندمدت

: متغیر دامی می باشد. اگر شرکت موردنظر، در رتبه بندی IMI-100 توسط سازمان مدیریت صنعتی در بین 400 شرکت برتر باشد مقدار یک و در غیر اینصورت مقدار صفر می گیرد.

: کل اقلام تعهدی جاری سال گذشته

:  ارزش بازار

:  نسبت دارایی های کل منهای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی به کل دارایی ها

:  نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی.

 

: متغیر دامی می باشد، اگر شرکت در سال مالی زیان داشته باشد مقدار یک می گیرد و در غیراینصورت مقدار صفر می باشد.

: نسبت جریان نقدی ناشی از عملیات به کل دارایی از شروع سال مالی

:  انحراف استانداردفروش طی 5سال تقسیم بر کل دارایی ها

:  متغیر دامی می باشد. اگر رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشند مقدار یک و در غیر اینصورت مقدار صفر می گیرد.

:  تعداد اعضای هیات مدیره

[5]BIGit:متغیردامی می باشد اگرشرکت بوسیله ی سازمان حسابرسی حسابرسی شده باشد1است واگربوسیله سازمانی غیرازسازمان نامبرده حسابرسی شده باشد0 می باشد.

:  جمله اخلال مدل

i: 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

t: دوره زمانی مورد مطالعه سالهای 1387 الی 1391

[1] Current accruals

[2]. Return on assets

[3]. Accounts receivable

[4] Discretionary Current accruals

[5] Market value of equity divided by book value of common equity

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

 

1-4-1- اهداف علمی

 

1-4-1-1- تبیین  تأثیر نظارت وام دهندگان بربدهی های کوتاه مدت.

1-4-1-2- تبیین ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ورفتارمدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی.

1-4-2- اهداف کاربردی

 

1-4-2-1- ارتقای امورمالی وحسابداری.

1-4-2-2 ارتقای کیفیت صورتهای مالی بواسطه متغیربدهی های کوتاه مدت

1-4-2-3- ارائه راهکاری به منظورکاهش رفتارهای فرصت طلبانه کارمندان  ومدیران شرکت ها.

 

مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی درشرکت های رتبه بندی شده سازمان مدیریت صنعتی -DDN905UW