سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

هدف ازگزارشگری مالی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی می باشد که سرمایه گذاران، بستانکاران وسایراستفاه کنندگان را دراتخاذتصمیمات اقتصادی یاری رساند. براساس مبانی نظری گزارشگری مالی ایران، اطلاعات ارائه شده توسط سیستم حسابداری، تنها هنگامی می توانددرفرآیند تصمیم گیری های اقتصادی تصمیم گیرندگان مفید واقع شده، مورداستفاده قرارگیرد که ازحداقل استاندارد های لازم برخوردارباشد. این استانداردهای دستوری، “ویژگی های کیفی” اطلاعات حسابداری نامیده شده ومی توانندبرمیزان سودمندی اطلاعات بیافزایند (اعتمادی وهمکاران، 1389).

گزارشگری مالی بایستی بهره گیری کنندگان ازصورتهای مالی را قادر به پیش بینی دقیق تر جریان نقدی سازد. این موضوع در چارچوب نظری گزارشگری مالی که تعیین کننده اهداف گزارشگری مالی می باشد به صراحت تائید شده می باشد. در بیانیه مفاهیم حسابداری شماره یک هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی یاد شده می باشد که “گزارشگری مالی بایستی به مقصود کمک به سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه، اعتباردهندگان و دیگراستفاده کنندگان در برآورد مبلغ، زمان و عدم اطمینان دریافتهای آتی، اطلاعاتی را فراهم نماید”. براساس آن چیز که که چارچوبهای نظری بر آن تاکید دارند، نمیتوان تنها از جریانهای نقدی جاری برای پیش بینی بهره گیری نمود و به کارگیری اقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی نسبت به زمانی که تنها ازجریانهای نقدی جاری بهره گیری میشود، قابلیت پیش بینی را افزایش میدهد. با در نظر داشتن آن چیز که که اظهار گردید و تاکیدی که چارچوبهای نظری در ارتباط با بکارگیری صورتهای مالی و مفید بودن آن در پیش بینی جریان های نقدی آتی و مبلغ و زمان این وجوه دارند، میتوان به توجه خاص حرفه حسابداری به این مقوله پی برد. تاکید چارچوب های نظری بر این می باشد که بکارگیری اقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی نسبت به زمانی که تنها از جریانات نقدی جاری بهره گیری می گردد، قابلیت پیش بینی را افزایش می دهد. بر اساس آن چیز که که در مفاهیم چارچوبهای نظری اظهار شده می باشد جریانهای نقدی به تنهایی نمی‎توانند پیش بینی کننده های خوبی باشند. حسابداری تعهدی جزئی از گزارشگری مالی می باشد که میتواند به بهره گیری کنندگان اطلاعات مالی در پیش- بینی های جریان وجوه نقد کمک نماید. ” ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری واستفاده از آنها در پیش بینی جریانهای نقدی مورد انتظار و سنجش انعطاف پذیری مالی، تسهیل میگردد “(امینی و همکاران، 1389).

به عقیده ی هیلی ووالن[1] 1999مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود بهره گیری می کند، و این کار را با هدف گمراه کردن بعضی از سهامداران درمورد عملکرد واقعی اقتصادی و یا برای تاثیر قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند، انجام می‎دهد (راهنمای رودپشتی وهمکاران1391).

سودهای حسابداری زمانی قابل اطمینان تر و آموزنده تر هستند که رفتار فرصت طلبانه مدیران با بهره گیری ازسیستم های نظارتی کنترل گردد (ویلد[2]، 1996).

امکان دارد مدیران درصددبرآیندبرسودکنترل هایی اعمال نمایند، زیرا براین باورند که سود گزارش شده برتصمیمات سرمایه گذاران و بستانکاران اثر می‎گذارد. در بیشتر موارد روش های اعمال مدیریت برسود به گونه‎ای  طرح ریزی می شوند که اثرات گزارش شده را بهبود بخشند و در نتیجه هزینه های سرمایه شرکت را کاهش دهند. ازسوی دیگر، امکان دارد مدیریت ازفرصت بهره گیری کند، در دوره هایی که عملکرد ضعیف می باشد خبرهای بدگزارش کند ودرصددبرآید سود های آینده را بالا ببرد (شرودروهمکاران 1388، صص265-264).

کیفیت اطلاعات حسابداری، ازیک سو براساس تصمیمات گزارشگری مدیریت وازسوی دیگر براساس ویژگی های محیط عملیاتی وتجاری بنگاه اقتصادی تعیین می گردد. هرچندخصوصیات عملیاتی و محیط تجاری بنگاه نیز تحت تاثیرتصمیمات اجرایی مدیریت قرار دارند، بااین حال، مدیران درکوتاه مدت توانایی تغییرات بنیادین دراین خصوصیات رانداشته، درنتیجه خصوصیات عملیاتی و محیط تجاری شرکت تاحدود زیادی مستقل ازتصمیمات مدیران شکل می گیرند(فرانسیس وهمکاران[3]، 2005)

قابلیت اعتمادبه سودحسابداری باوجودپدیده مدیریت سودباشک وشبهه روبرواست. وبنابراین اعتبارآن کاسته می‎گردد پس می توان نتیجه گرفت که مدیریت سودموجب کاهش مربوط بودن سودحسابداری می‎گردد (خدادادی وهمکاران، 1389).

[1] Healy&  Wahlen

[2]. Wild

[3] Francis  et al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

 

1-4-1- اهداف علمی

 

1-4-1-1- تبیین  تأثیر نظارت وام دهندگان بربدهی های کوتاه مدت.

1-4-1-2- تبیین ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ورفتارمدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی.

1-4-2- اهداف کاربردی

 

1-4-2-1- ارتقای امورمالی وحسابداری.

1-4-2-2 ارتقای کیفیت صورتهای مالی بواسطه متغیربدهی های کوتاه مدت

1-4-2-3- ارائه راهکاری به منظورکاهش رفتارهای فرصت طلبانه کارمندان  ومدیران شرکت ها.

 

مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی درشرکت های رتبه بندی شده سازمان مدیریت صنعتی -DDN905UW