سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

اقلام تعهدی

اقلام تعهدی را می توان به زیر مجموعه های مختلفی تفکیک نمود در یک  تقسیم بندی  اقلام تعهدی به اقلام تعهدی  اختیاری و غیر اختیاری ودر تقسیم بندی دیگر به اقلام تعهدی جاری وغیر جاری قابل تجزیه می باشد. اقلام تعهدی جاری ماهیت کوتاه مدت وگردش بیشتردارند وبرحساب های سرمایه در گردش تاثیر می گذارند اما اقلام تعهدی غیر جاری برحساب های سرمایه در گردش تاثیر نمی گذارند(دستگیر وپایروند، 1389).

اقلام تعهدی غیراختیاری تا حدودی خارج از صلاحدید مدیریت  می باشد وکمتراز این اقلام برای مدیریت سود بهره گیری می گردد(ویلن، 2004). در حالی که اقلام تعهدی اختیاری به مدیران این فرصت را می دهد تا بتوانند، سود را مدیریت کنند واز اینرو در پژوهشات زیادی از این اقلام به عنوان شاخصی برای مدیریت سود بهره گیری شده می باشد (بوومن ونویسی[1]، 2003).

همچنین اقلام تعهدی اختیاری را می توان به 2 طبقه، اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت وبلند مدت تفکیک نمود. هم اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت وهم بلند مدت دارای محتوای اطلاعاتی فزاینده برای بازار هستند. به عقیده گویی2001، بطور کلی  اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت، دارای مربوط بودن بیشتری نسبت به اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت می باشد (خدادای وهمکاران، 1389).

در حالی که تاثیر اقلام تعهدی بلند مدت بر بازده بیشتر از اقلام تعهدی کوتاه مدت می باشد (کوتر[2]، 1996).

صورتهای مالی اساسی و یادداشت‎های همراه آن‎ها به عنوان فرآورده‎ی نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی یکی از ابزارهای اصلی انتقال اطلاعات به کاربران به شمار می رود. صورت سود وزیان و صورت جریان وجه نقد دو جزء از این صورتها هستند که اولی ر مبنای تعهدی ودیگری بر مبنای نقدی فراهم می گردد. جریان های وجه نقد از اختلاف های زمان بندی ومشکلات تطابق بیشتری نسبت به سود رنج می برد. یکی از تأثیر های اقلام تعهدی تغییر یا تعدیل در شناسایی جریان های نقدی در طول زمان وانتقال بین دوره ای آن ها می باشد که  معضلات زمان بندی وتطابق نهفته در جریان های نقد را کاهش می‎دهد، به گونه ای که اعداد تعدیل شده (سود) عملکرد شرکت را بهتر اندازگیری نماید (دستگیر و پایروند، 1389).

برون و کیلر[3]2005 به مطالعه مدیریت اقلام تعهدی و علل بروز آن پرداختند که نتایج پژوهش آنها نشان می‎دهد که تمایل مدیران به دستکاری سود از طریق اقلام تعهدی به مقصود اجتناب از مغایرت منفی با پیش بینی ها و بیشتر برای اجتناب از زیان یا کاهش سود می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Bowman & Navissi

[2] Cotter

[3] Brown & Caylor

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

 

1-4-1- اهداف علمی

 

1-4-1-1- تبیین  تأثیر نظارت وام دهندگان بربدهی های کوتاه مدت.

1-4-1-2- تبیین ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ورفتارمدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی.

1-4-2- اهداف کاربردی

 

1-4-2-1- ارتقای امورمالی وحسابداری.

1-4-2-2 ارتقای کیفیت صورتهای مالی بواسطه متغیربدهی های کوتاه مدت

1-4-2-3- ارائه راهکاری به منظورکاهش رفتارهای فرصت طلبانه کارمندان  ومدیران شرکت ها.

 

مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی درشرکت های رتبه بندی شده سازمان مدیریت صنعتی -DDN905UW