سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

متغیرهای پژوهش

 

 

 

جدول 1-1 متغیرهای پژوهش

 

 

1-8- سوال پژوهش

  1. آیامدیریت سودمبتنی براقلام تعهدی درشرکتهای بااعتباربالاودارای بدهی کوتاه مدت، کمتراست؟

 

1-9- قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش را می توان در سه بعد قلمرو موضوعی قلمرومکانی وقلمرو زمانی مورد مطالعه قرار داد.

1-9-1 قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی پژوهش حاضر در حوزه ارتباط میان بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود می باشد.

1-9-2-  قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش حاضر عبارت می باشد از شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

1-9-3- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش حاضر، ازابتدای سال 1387 لغایت پایان سال 1391 (دوره5 ساله) می باشد.

 

1-10- روش پژوهش

روش انجام پژوهش در اجرای هرتحقیقی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در این قسم از فصل اول، به گونه مختصر به اظهار نحوه ی انجام پژوهش پرداخته می گردد.

 

1-11- نوع مطالعه

باتوجه به اینکه هرتحقیق با یک مساله وهدف خاص آغاز می شودلذا برپایه ماهیت مساله های مطرح شده و هدفی که از پژوهش که پژوهشگر دنبال می کند، می توان تحقیقات را طبقه بندی کردوانواع آن ها را از همدیگر بازشناسی نمود. (خاکی، صص94-93)نوع پژوهش حاضر براساس هدف کاربردی به شمار می رود.

مطالعه ی حاضر،براساس ماهیت وروش پژوهش، توصیفی واز نوع همبستگی بوده  ومدل آماری که در این پژوهش بکار رفته می گردد، مدل رگرسیون چند متغیره می باشد که در این پژوهش روابط همبستگی بین متغیرها  را برآورد می کند.

به مقصود مطالعه فرضیه‎های پژوهش با بهره گیری از مدل های رگرسیون که در فصل سوم به گونه مفصل تبیین داده می گردد، فرضیه های پژوهش تخمین زده می گردد وسپس با بهره گیری از آزمون های آماری معنی‎داری آن رگرسیون ها مطالعه می گردد. نهایتا به فرضیه‎های پژوهش باتوجه به فرض های آماری و نتایج به دست آمده، پاسخ داده می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

 

1-4-1- اهداف علمی

 

1-4-1-1- تبیین  تأثیر نظارت وام دهندگان بربدهی های کوتاه مدت.

1-4-1-2- تبیین ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ورفتارمدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2- اهداف کاربردی

 

1-4-2-1- ارتقای امورمالی وحسابداری.

1-4-2-2 ارتقای کیفیت صورتهای مالی بواسطه متغیربدهی های کوتاه مدت

1-4-2-3- ارائه راهکاری به منظورکاهش رفتارهای فرصت طلبانه کارمندان  ومدیران شرکت ها.

 

مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی درشرکت های رتبه بندی شده سازمان مدیریت صنعتی -DDN905UW