سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

– طرح های(الگوهای) گوناگون مدیریت سود

2-2-7-6-1- به حداقل رساندن سود گزارشی

این طرح ممکن می باشد  توسط شرکتی که از جهت سیاسی  مورد توجه همگان  قرارداد در سالهای پرسود انتخاب گردد. سیاست های حسابداری که موجب به حداقل رساندن  سود گزارشی می گردد شامل بهره گیری از روش های تسریعی استهلاک دارایی های ثابت فیزیکی وغیر فیزیکی به حساب هزینه مقصود کردن مخارج تبلیغاتی و مخارج پژوهش وتوسعه، بهره گیری از روش حسابداری کوشش های موفق  در مورد هزینه های اکتشاف  نفت وگاز در شرکت های  نفتی وغیره می گردد.

هزینه مالیات  بردرآمد در ارتباط با قیمت  گذاری موجودی ها با روشLIFO  وهمچنین مقابله با رقبای خارجی در ارتباط با واردات  ازجمله انگیزه های دیگراستفاده از این طرح می باشد. (اسکات، 1389، ص42).

2-2-7-6-2- به حداکثررساندن سود گزارشی

مدیران ممکن می باشد  برای دریافت پاداش کوشش کنندسود خالص را باحداکثرمبلغ گزارش کنند.

 

2-2-7-6-3- نرم سازی (هموار سازی )سود خالص گزارشی

مدیر ریسک ناپذیر باشد ترجیح می دهد پاداش های کم نوسانی داشته باشد وبدین ترتیب اقدام به نرم سازی سود خالص گزارشی خواهد نمود. هراندازه طریقه سود خالص گزارش شده پرنوسان تر و متغیرتر باشد احتمال تخلف از شرایط قراردادهای استقراضی بیشتر می باشد. این یک انگیزه دیگر در نرم سازی سود خالص گزارش شده می باشد. با کاهش درجه نوسان سود خالص گزارش شده نسبت های صورت‎های مالی منظورشده در قراردادهای استقراضی نرم وهموار وکم نوسان می گردند. مدیران همچنین ممکن می باشد برای کاهش احتمال اخراج خود اقدام به نرم سازی سود خالص گزارش شده نمایند. در نهایت مدیران ممکن می باشد به مقصود گزارشگری برون سازمانی، اقدام به نرم سازی سود خالص گزارش شده نمایند. این می تواند موجب ارائه اطلاعات درون سازمانی به بازار، پیرامون توانمندی با دوام شرکت درسودآورهای منتظره آتی میگردد. روشن می باشد که این طرح های گوناگون اعمال مدیریت سود، ممکن می باشد نسبت به یکدیگراثرات متضاد داشته باشد. طی گذشت سالها طرح انتخاب شده  توسط یک شرکت ممکن می باشد بخاطر تغییر در قراردادها، تغییردر سطح سودآوری، تغییر درمدیران اجرایی، نیازهای سرمایه‎ای و تغییر در افکار سیاسی همگانی نسبت به شرکت تغییر نماید. (اسکات، 1389، ص44-43).

با در نظر داشتن اهمیت سود حسابداری گزارش شده، فرضیه ای هست که مدیران کوشش می‎کند سود را در طی تمام دوره هموار نمایند بطوریکه جریان سود ثابت بیشتر با واریانس سالانه کمترمنتهی به ارزش گذاری بالاتر شرکت گردد. (کرباسی یزدی، 1387، ص416).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

 

1-4-1- اهداف علمی

 

1-4-1-1- تبیین  تأثیر نظارت وام دهندگان بربدهی های کوتاه مدت.

1-4-1-2- تبیین ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ورفتارمدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی.

1-4-2- اهداف کاربردی

 

1-4-2-1- ارتقای امورمالی وحسابداری.

1-4-2-2 ارتقای کیفیت صورتهای مالی بواسطه متغیربدهی های کوتاه مدت

1-4-2-3- ارائه راهکاری به منظورکاهش رفتارهای فرصت طلبانه کارمندان  ومدیران شرکت ها.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی درشرکت های رتبه بندی شده سازمان مدیریت صنعتی -DDN905UW