شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

اقلام تعهدی اختیاری

اقلام تعهدی از دوقسم اختیاری (آن قسم از اقلام که مدیریت می تواند آنها را دستکاری نماید) و غیر اختیاری (آن قسم از اقلام که در روندعادی فعالیت واحدتجاری ایجاد می گردد.) تشکیل می گردد. همچنین اقلام تعهدی اختیاری از دوقسم جاری(به مانند:حساب ها واسناد دریافتنی وپرداختنی کوتاه مدت) و غیر جاری (به مانند: حساب ها واسناد دریافتنی بلندمدت) تشکیل می گردد. (لیو وهمکاران، 2010).

 

1-16-3-مدیریت سود

مدیریت سود در واقع اقدام آگاهانه به اقدام آمده توسط مدیریت درخصوص چگونگی گزارش سود، جهت رسیدن به اهداف خاص بوده، به گونه ای که با اصول پذیرفته شده حسابداری وقوانین مربوطه در تضاد نباشد (لیو وهمکاران، 2010)

 

1-16-4-بدهی های کوتاه مدت

در مطالعات مدیریت تمایزناچیزی بین بدهی های کوتاه مدت وبلند مدت ایجاد شده می باشد. بدهی های کوتاه مدت باعث افزایش ریسک نقدینگی  یک شرکت می گردد (ازاعتبارشرکت می کاهد) زیرا که گردش وجوه نقد بایستی هرچه زودتر برای بازپرداخت بدهی ها مورد بهره گیری قرار گیرند (جانسون [1]، 2003)

 

 

1-16-5-تعریف عملیاتی

متغیرهای پژوهش حاضرشامل متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی می باشد که داده های موردنیاز جهت محاسبه این متغیرها برحسب مورداز صورت های مالی شرکت های مذبور (ترازنامه و صورت حساب سود و زیان) جمع آوری وبا انتقال به صفحه گسترده EXCEL با در نظر داشتن تعریف عملیاتی هریک، محاسبه و در مدل های پژوهش جای گذاری  شده اند. در زیر به صورت کامل به تعریف عملیاتی متغیرهای مدل شماره 1ومدل شماره2 می پردازیم.

مدل شماره1

 

مدل شماره 2

 

 

1-16-5-1-اقلام تعهدی جاری

CAit [2]درمدل شماره1، معرف اقلام تعهدی جاری شرکت ها می باشد. که باتوجه به مقاله مرجع (فیونگ وگودوین، 2013) بااستفاده ازفرمول زیرمحاسبه شده می باشد.

CA= جریان های نقدعملیاتی- استهلاک + سودقبل ازاقلام غیرمترقبه

به تبعیت ازفرمول بالا می توان کل اقلام تعهدی جاری سال گذشته را نیزمحاسبه نمود که از آن در پژوهش حاضرتحت عنوان  [3] به عنوان متغیر کنترلی دانسته می گردد.

 

 

1-16-5-2-مجموع دارایی ها

ASSETSt-1  درمدل شماره 1 مجموع دارایی های شرکت ها درسال قبل( شروع سال مالی) می باشد. که ازصورت های مالی شرکت ها استخراج شده می باشد.

 

1-16-5-3- تغییرات فروش

ΔSALES t درمدل شماره1 تغییرات فروش شرکت ها برای سال  tمی باشد.

ΔSALES t = فروش سال جاری- فروش سال قبل

 

1-16-5-4- تغییرات حسابهای دریافتنی

ARt [4]  در مدل شماره1 تغییرات حسابهای دریافتنی شرکت ها برای سال t  می باشد.

[1] Johnson

[2] Current accruals

[3] last year’s total current accruals

[4] Accounts receivable

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

 

1-4-1- اهداف علمی

 

1-4-1-1- تبیین  تأثیر نظارت وام دهندگان بربدهی های کوتاه مدت.

1-4-1-2- تبیین ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ورفتارمدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی.

1-4-2- اهداف کاربردی

 

1-4-2-1- ارتقای امورمالی وحسابداری.

1-4-2-2 ارتقای کیفیت صورتهای مالی بواسطه متغیربدهی های کوتاه مدت

1-4-2-3- ارائه راهکاری به منظورکاهش رفتارهای فرصت طلبانه کارمندان  ومدیران شرکت ها.

 

مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی درشرکت های رتبه بندی شده سازمان مدیریت صنعتی -DDN905UW