سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

خطای برآورد، کیفیت اقلام تعهدی وکیفیت سود

اقلام تعهدی موجب تغییر یا تعدیل در شناسایی جریان های نقدی در طول زمان می شوند و پس اقلام تعدیل شده(سود)، عملکرد شرکت را بهتر ارزیابی می کنند. به عنوان مثال، ثبت یک حساب دریافتنی شناخت جریان نقدی آتی در سود را سرعت می بخشد و زمان شناسایی آن را با زمان کسب منافع اقتصادی حاصل از فروش دارایی منطبق می کند(نوروش وهمکاران، 1385). علاوه برآن اقلام تعهدی از طریق استهلاک[1] دارایی های ثابت ونامشهود[2] تطابق مخارج سرمایه ای ومنافع آتی آن ها را بهتر رعایت می‎نماید (لافتوس وسین[3]، 1997). به هر حال، اقلام تعهدی اغلب مبتنی بر مفروضات و برآوردهایی هستند که (در صورت اشتباه بودن) بایستی در اقلام تعهدی و سود آتی اصلاح شوند. به عنوان مثال، اگر خالص دریافتی حاصل از یک حساب دریافتنی کم تر از برآورد اولیه باشد، ثبت بعدی هم وجه نقد وصول شده را نشان می دهد و هم خطای برآورد را اصلاح می کند. اعتقاد بر این می باشد که خطاهای برآورد اقلام تعهدی و اصلاحات بعدی آن ها نوعی پارازیت  تلقی و منجر به کاهش سودمندی اقلام تعهدی می شوند، پس کیفیت اقلام تعهدی سود به خاطر حجم خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می یابد (نوروش وهمکاران، 1385).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در تحقیقات انجام شده تعاریف متعددی از کیفیت سود وجو داردواجماعی بر روی آن ها وجود ندارد. اما به صورت کلی اگر سود گزارش شده به بهره گیری کنندگان کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند، نشان دهنده سود با کیفیت می باشد. دچوودیچو[4]، 2002 تأثیر اقلام تعهدی را درجهت اندازه گیری بهتر عملکرد شرکت ها دریک سری زمانی مطالعه کردند. به دلیل آن که اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریان های نقدی آتی می باشد، پس کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می یابد. آن ها در نهایت چنین نتیجه گیری می کنند که ویژگی هر شرکت همانند قدرمطلق اندازه اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار فروش، جریان های نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را می توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کارگرفت.

اسکات و دیگران[5] 2005نشان دادند که اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کم تر منجر به پایداری کم تر سود می گردد. آن ها این کار را با طبقه بندی براساس ترازنامه انجام داده و به نتایج مشابهی دست یافتند. نتایج مطالعات آن ها حاکی از این بود که به علت عدم پیش بینی کامل سرمایه گذاران، نوعی قیمت گذاری غیرواقعی در ارتباط با سهام واوراق بهادارشرکت ها اتفاق می افتد.

عبدالغنی[6]2005 با تصریح به روش های متفاوت اندازه گیری کیفیت سود، و با بهره گیری ازسه روش نشان داد که روش های متفاوت اندازه گیری کیفیت سود منجر به ارزیابی های متفاوت می گردد و یک صنعت یا یک شرکت را نمی توان براساس یک روش دارای کیفیت سود بالا و پایین در نظر گرفت. به همین دلیل وی پشنهاد نمود که افراد ذی نفع پیش از انجام هرگونه تصمیمات سرمایه گذاری بایستی بیش از یک روش را برای ارزیابی کیفیت سود برگزینند.

[1] Depreciation

[2] Amortization

[3] loftus & sin

[4]. Dechow & Dichev

[5] Scott

[6] Abdelghany

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

 

1-4-1- اهداف علمی

 

1-4-1-1- تبیین  تأثیر نظارت وام دهندگان بربدهی های کوتاه مدت.

1-4-1-2- تبیین ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ورفتارمدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی.

1-4-2- اهداف کاربردی

 

1-4-2-1- ارتقای امورمالی وحسابداری.

1-4-2-2 ارتقای کیفیت صورتهای مالی بواسطه متغیربدهی های کوتاه مدت

1-4-2-3- ارائه راهکاری به منظورکاهش رفتارهای فرصت طلبانه کارمندان  ومدیران شرکت ها.

 

مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی درشرکت های رتبه بندی شده سازمان مدیریت صنعتی -DDN905UW