سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

– طبقه بندی مدیریت سود

مدیریت سود می تواند به سه طبقه حسابداری فریب آمیز، مدیریت اقلام تعهدی ودستکاری فعالیتهای شرکت تقسیم گردد. حسابداری فریب آمیز مربوط به انتخاب رویه های حسابداری مغایر با اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. در مدیریت اقلام تعهدی، رویه های حسابداری مبتنی بر اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد، اما کوشش می گردد که عملکرداقتصادی واقعی مبهم نشان داده گردد دستکاری فعالیت‎های شرکت زمانی روی می دهد که مدیران فعالیت هایی انجام دهند که آن ها را از بهترین عملکرد منحرف کند تا بتوانند سودهای بالاتری گزارش کنند. حسابداری فریب آمیز و مدیریت اقلام تعهدی با تغییر فعالیت های اقتصادی زیربنایی شرکت همراه نیست؛بلکه از طریق انتخاب روش های حسابداری مورد بهره گیری جهت ارائه فعالیت های مذکور انجام می شود. برعکس، دستکاری فعالیت های شرکت شامل تغییر در عملیات زیربنایی شرکت به مقصود افزایش سود دوره‎ی جاری می باشد. برای دستکاری فعالیتهای شرکت روش های متفاوتی وجود  دارد به عنوان مثال، کاهش هزینه های اداری، عمومی و فروش؛ افزایش سود غیر عملیاتی حاصل از فروش دارایی های بلند مدت وتولید بیش ازحد. نکته قابل توجه آن می باشد که قصد مدیریت، عامل مهمی در مدیریت سود می باشد به این معنا که اگر شرکتی دارای یکی از شرایط سه گانه فوق باشد، نمی توان آن را به بهره گیری از مدیریت سود متهم نمود؛ بلکه ممکن می باشد انجام فعالیت های مذکور ناشی از مجموعه فرصت هایی باشد که در اختیار شرکت می باشد. لیکن گاهی مدیران از انجام فعالیت های فوق، قصد مدیریت سود و تأثیر بر نتایج سیستم حسابداری دارند؛ که نسبت به حالت قبلی بسیارمتفاوت می باشد. پس شناخت قصد مدیریت، عامل مهمی در شناسایی مدیریت سوداست. (مجتهدزاده وولی زاده، 1389).

خاطر نشان می گردد که برای چندین دهه مدیریت سود موضوع اصلی بسیاری ازتحقیقات حسابداری بوده می باشد. دراین ارتباط، دردهه های 1970و1980 بیشتر پژوهشگران برتعیین  انتخاب های حسابداری تمرکز داشتند. شواهد با این فرضیه که مدیران به دلیل انگیزه های اقتصادی عمدا قواعدحسابداری را به مقصود تغییر سود انتخاب می کردند، مطابقت داشت. بااین حال به دلیل وجود اصل ثبات رویه و اعمال فشار از سوی حسابرسان برای رعایت این اصل، شرکت ها به صورت مستمر نمی توانند قواعد حسابداری را تغییر دهند، زیرا این اصل موجب می‎گردد که انتخاب رویه حسابداری، روشی پرهزینه برای دستکاری سود گردد.

از این رو از اواسط دهه 1980 مطالعات مدیریت سود، براستفاده مدیران ازاقلام تعهدی برای تاثیر بر سود گزارش شده، تمرکز پیدا نمود. مبنای حسابداری تعهدی درمقایسه بامبنای نقدی، انعطاف پذیری بالاتری رابرای مدیران جهت تغییراعدادحسابداری فراهم می آورد. بهره گیری ازاقلام تعهدی درمقایسه باتغییررویه های حسابداری، برای مدیریت سود، ساده تر بوده، کشف سود مدیریت شده را نیز دشوارتر می کند (اعتمادی و همکاران، 89 13).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

 

1-4-1- اهداف علمی

 

1-4-1-1- تبیین  تأثیر نظارت وام دهندگان بربدهی های کوتاه مدت.

1-4-1-2- تبیین ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ورفتارمدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2- اهداف کاربردی

 

1-4-2-1- ارتقای امورمالی وحسابداری.

1-4-2-2 ارتقای کیفیت صورتهای مالی بواسطه متغیربدهی های کوتاه مدت

1-4-2-3- ارائه راهکاری به منظورکاهش رفتارهای فرصت طلبانه کارمندان  ومدیران شرکت ها.

 

مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی درشرکت های رتبه بندی شده سازمان مدیریت صنعتی -DDN905UW