سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط یادگیری محوری با ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

بخش دوم:پیشینه پژوهش:

2-3-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور:

در داخل تحقیقی که به مطالعه ارتباط یادگیری محوری با ارزش مشتری بپردازد یافته نشد اما در مورد سایر متغیر های قابلیت سازمانی و ارتباط آن با ارزش مشتری می توان به تحقیقات ذیل تصریح نمود:

مصطفی کاظمی و سمیرا پور (1391) تحقیقی را تحت عنوان (مطالعه تاثیرکارآفرینی و کسب و کار محوری بر نوآوری و ارزش مشتری) انجام دادند که دراین  مطالعه با بهره گیری از روش پژوهش پیمایشی به مطالعه اثرات بالقوه کارآفرینی وکسب و کار محوری “یادگیری محوری، بازارگرایی و شیوههای منابع انسانی” بر روی نوآوری و ارزش مشتری پرداخته شده می باشد. جامعه آماری این مطالعه متشکل از شرکتهای فعال در صنایع غذایی شهر مشهد بودند که با اتکا به بر فرمول کوکران، 83 مدیر ارشد از میان مدیران شرکتهای مورد مطالعه به عنوان نمونه تصادفی مطالعه در پژوهش مشارکت داشته اند. داده های به دست آمده به وسیله پرسشنامه های توزیع شده از طریق معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی به کمک نرم افزار پی. ال. اس تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصل از پردازش داده ها نشان داد که کارآفرینی و مدیریت منابع انسانی مهمترین محرکهای معنادار بر نوآوری و ارزش مشتری هستند. همچنین، یافته های پژوهش بر این نکته تاکید دارد که بازارگرایی یکپارچه نیز میتواند به عنوان پیشبینی کننده نوآوری و ارزش مشتری در نظر گرفته گردد. پس، توفیق در اجرای صحیح این عوامل موجب ارتقای نوآوری و ارائه ارزش برتر به مشتریان خواهد گردید (کاظمی و پور، 1391).

علی منش(1391) تحقیقی را تحت عنوان “مطالعه ارتباط بین بازارگرایی، گرایش به یادگیری و نوآوری با عملکرد بازار شرکت های تولیدی کوچک و متوسط استان اصفهان” انجام دادند در این پژوهش ارتباط بین بازارگرایی، گرایش به یادگیری و نوآوری  با عملکرد بازار شرکت های تولیدی کوچک و متوسط استان اصفهان مطالعه شده می باشد .روش پژوهش همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. گردآوری داده ها به روش میدانی و توسط پرسشنامه از مدیران و کارشناسان شرکت های تولیدی کوچک و متوسط استان اصفهان صورت گرفته می باشد. سرانجام بر اساس شاخص های آمار توصیفی و نیز آزمون فرضیه های پژوهش در قالب مدل یابی معادلات ساختاری، مشخص گردید که بازارگرایی می تواند عملکرد بازار شرکت ها را به صورت قابل قبول افزایش دهد، اما در مورد استراتژی نوآوری و گرایش به یادگیری بحث های جدی وجود خواهد داشت (­منش، 1391).

حسینی و همکاران(1391) در تحقیقی با عنوان “طراحی الگوی ارتباط بازارمداری، یادگیری مداری، و نوآوری مداری و عملکرد شرکت های مواد غذایی در بورس” به مطالعه، ارتباط بازارمداری، یادگیری مداری، و نوآوری مداری و عملکرد شرکت های مواد غذایی دربورس با بهره گیری از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل پرداخته می باشد این پژوهش در بین 291 مدیر و کارشناس شرکت های مواد غذایی در بورس کشور انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که بازارمداری، یادگیری مداری و نوآوری مداری بر عملکرد شرکت ها تأثیر مثبت می گذارند. تأثیر بازارمداری بیشتر از سایر متغیرهاست که نشا ندهنده اهمیت بازارمداری برای شرکت هاست. همچنین مشخص گردید که بازارمداری، از طریق متغیرهای میانجی یادگیری مداری و نوآوری مداری، بر عملکرد تأثیر می گذارد. در واقع، بخش عمده تأثیر بازارمداری بر عملکرد، به واسطه یادگیر یمداری و نوآوری مداری می باشد. بازارمداری بر یادگیری مداری و یادگیری مداری بر نوآوری مداری و نوآوری مداری بر عملکرد تأثیر می گذارند (حسینی و همکاران، 1391).

نصرتی و دیگران(1391) در تحقیقی که در فدراسیون های منتخب انجام گردید مشخص گردید که بین انگیزه یادگیری، رضایت شغلی کارکنان و کیفیت خدمات داخلی ارتباط مثبت و معناداری هست از این یافته چنین می توان استنتاج نمود که آگاهی مدیران از انگیزه ها و چرایی رفتار کارکنان و ایجاد شرایط مطلوب در جهت پاسخگویی به این انگیزه ها و ایجاد رضایت شغلی میتواند کارکنان را در راستای اهداف سازمان برانگیزاند (نصرتی و همکاران، 1391).

در پژوهشی که توسط عسگری و دیگران(1389) در دانشگاههای آزاد اسلامی غرب استان مازندران انجام گردید مشخص گردید که بین یادگیری گروهی و سازمان یادگیرنده با کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان ارتباط هست و استقرار این مولفه ها موجب افزایش کیفیت زندگی کارکنان و افزایش رضایت شغلی و تعهد آنان به سازمان و بهبود در روحیه و انگیزه آنان می گردد (عسگری و همکاران، 1389).

در مطالعه ای که توسط جواهری و کوثر نشان(1388) با عنوان مطالعه ارتباط بین رهبری، فرهنگ سازمانی، فعالیت سازمان یادگیرنده و رضایت شغلی انجام گردید، مشخص گردید که فرهنگ یادگیری سازمانی که تاثیر قابل توجهی بر رضایت کارکنان و بالطبع مشتریان دارد (جواهری و کوثرنشان، 1388).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در تحقیقی که توسط بهنامی(1382) انجام گردید مشخص گردید با یادگیری و تعهد مستمر به آن،سودسازمان افزایش یافته و افراد به جای نیروی کار تبدیل به سرمایه های سازمان می شوند و در صورت عدم یادگیری،سازمان هزینه های سنگین ندانستن یا دوباره کاری و عدم کارایی و به هدر دادن منابع و مهارتها را متحمل شده و شاهد از دست دادن اعتماد بنفس در افراد و کاهش درآمد و البته نارضایتی مشتریان به دلیل عدم نوآوری خواهد بود (بهنامی، 1382).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

1-سنجش یادگیری محوری در شعب بانک ملی   شهرستان رشت

2-سنجش ارزش  مشتری در شعب بانک ملی  شهرستان رشت

3-مطالعه ارتباط بین یادگیری محوری با ارزش مشتری در بانک ملی  شهرستان رشت

 

1-5)سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

  • آیا بین یادگیری محوری و ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟

سوال های فرعی پژوهش:

  • آیا بین تعهد به یادگیری و ارزش از دید مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین داشتن چشم انداز مشترک کارکنان بانک با ارزش مشتری شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین روشن فکری و ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟